top of page
iStock-1468042901.jpg

VACCINATION MOT 
RS-VIRUS

RS-virus, eller respiratoriskt syncytialvirus, är ett vanligt virus som främst påverkar luftvägarna och kan orsaka luftvägsinfektioner. Det drabbar särskilt spädbarn och små barn, men även äldre vuxna och personer med nedsatt immunförsvar kan bli allvarligt sjuka av RS-virusinfektion.

Fördelar med vaccination mot RS-virus:

 • Skydd mot allvarliga komplikationer: Vaccination kan bidra till att minska risken för allvarliga komplikationer och sjukhusvistelser till följd av RS-virusinfektion, särskilt hos spädbarn och små barn.

 • Minskad sjukdomsbörda: Genom att vaccinera mot RS-virus kan man minska spridningen av viruset och därigenom minska den totala sjukdomsbördan.

 • Förhindrande av epidemier: Vaccination kan spela en roll i att förhindra stora utbrott och epidemier av RS-virus, vilket kan vara särskilt viktigt för att skydda utsatta grupper.

 • Vårt vaccin är godkänt för vaccination av gravida i graviditetsvecka 24-36 för att ge skydd under spädbarnets första sex levnadsmånader.

Riskerna med vaccination mot RS-virus:

 • Biverkningar: Som med alla vacciner finns det möjlighet till biverkningar. Vanliga biverkningar inkluderar rodnad och svullnad vid injektionsstället, lätt feber, diarré, kräkningar och irritabilitet. Allvarliga biverkningar är dock ovanliga.

 • Effektivitet: Inga vacciner är 100% effektiva, och det finns alltid en risk för att en person som har vaccinerats kan bli smittad. Dock minskar vaccination risken för allvarlig sjukdom.

Vem kan drabbas av RS-virus:

 • Under säsongen 2023/2024 rekommenderas RS-virusvaccination för att skydda särskilda grupper från allvarliga nedre luftvägsinfektioner orsakade av RS-virus. Vaccinet rekommenderas särskilt för personer som är 75 år och äldre, med hänsyn till den högre risken för allvarliga komplikationer inom denna åldersgrupp.

 • Vaccination rekommenderas även för personer från 60 år och uppåt med vissa sjukdomar, diagnoser eller tillstånd som ökar risken för allvarliga konsekvenser av RS-virusinfektion:

 1. Kronisk hjärt-kärlsjukdom: Inklusive stroke, dock exklusive personer med hypertoni.

 2. Kronisk lungsjukdom: Såsom KOL och svår eller instabil astma.

 3. Andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion: Det kan inkludera extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning.

 4. Kronisk lever- eller njursvikt.

 5. Diabetes mellitus typ 1 och 2.

 6. Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar: Antingen på grund av sjukdom eller behandling.

 7. Sköra personer som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet: Det kan inkludera personer som får stöd från hemtjänst, SÄBO (särskilt boende) eller liknande.

Vi använder vaccinet Abrysvo, som har genomgått tester och godkänts för administration till gravida kvinnor mellan vecka 24 och 36. Syftet är att passivt immunisera fostret och minska risken för att barnet drabbas av RS-virus under de första levnadsåren. Särskilt rekommenderas vaccinationen mellan vecka 32 och 36, vilket är vår rekommendation för optimal effekt.

Abrysvo är ett avdödat vaccin, vilket innebär att det aldrig kan orsaka en RS-virusinfektion. Enligt nuvarande kunskap administreras Abrysvo vid ett tillfälle. Det kan bli aktuellt med ytterligare doser längre fram, men det saknas för närvarande tydliga riktlinjer för detta. Eventuellt kan liknande upprepade doser bli aktuella, liknande dem som används för influensavaccinet.

bottom of page